top of page

EN SVENSK TIGER

En Svensk Tiger © Beredskapsmuset http://www.beredskapsmuseet.com

Andrée Advokatbyrå förvaltar för Stiftelsen Beredskapsmuseets räkning alla rättigheter till verket En Svensk Tiger.

Bilden En Svensk Tiger skapades av Bertil Almqvist på uppdrag av Statens Informationsstyrelse, SIS, hösten 1941. Bilden blev en samlande symbol för SIS kampanj, "Vaksamhetskampanjen", som inleddes den 21 november 1941 och avslutades tre veckor senare.

 

Kampanjens syfte var att mana allmänheten till tystnad om allt som kunde skada det neutrala Sverige, som vid tiden för kampanjen var omgivet av krigförande och ockuperade länder i andra världskrigets Europa.

Bildens syfte var att uppmana befolkningen att hålla tyst, "En svensk tiger", samtidigt som bilden gav intryck av att svensken i allmänhet skulle uppfattas som stark, smidig och lite farlig, som kattdjuret tigern. Den blågulrandiga tigern med texten En Svensk Tiger sammanfattade det som avsågs: vikten av att hålla tyst om svenska angelägenheter, samt vikten av att vara stark i den rådande situationen.

 

När Vaksamhetskampanjen avslutades, avslutades även statens användning av bilden, även om den levde kvar länge genom de hundratusentals bagagelappar och informationsskyltar som spreds över hela Sverige under kampanjperioden. Bertil Almqvist själv såg dock till att skapa en ny liten tiger i form av en kavajnål, som såldes till förmån för Landstormspojkarna 1942-1943. 

 

Bertil Almqvist, upphovsmannen till En Svensk Tiger, berättade att bilden väckte muntra skratt när den presenterades första gången. En general var inte särskilt road och utbrast, när han såg bilden: "Men ska det inte vara ett lejon i stället?"

Bertil Almqvist - En Svensk Tigers upphovsman
Bertil Almqvist, upphovsman till En Svensk Tiger
Barna Hedenhös. Upphovsman Bertil Almqvist

Bertil Almqvist, känd under namnet Bertila, skapade fler kända verk under sin livstid, som exempelvis Barna Hedenhös. Fotografiet på Bertila togs på hans 65-årsdag, när han gick i  pension efter att ha tecknat sidan "På tapeten" i Aftonbladet i decennier. Bertila var även en av de främsta förespråkarna för högertrafik i Sverige. Samma år som hans 65-årsdag firades, 1967, infördes högertrafiken i Sverige.

Tvisten om En Svensk Tiger

Bertilas arvingar ärvde upphovsrätten till verket En Svensk Tiger och överlät sedermera rättigheterna till verket till Stiftelsen Beredskapsmuseet. Försvarsmakten hade å sin sida varumärkesregistrerat verket.

 

Försvarsmakten stämde Stiftelsen Beredskapsmuseet för intrång i varumärkesrätten och begärde 500 000 kr i vite om Beredskapsmuseet fortsatte använda verket.

 

Beredskapsmuseet å sin sida stämde Försvarsmakten för upphovsrättsintrång och krävde hävning av varumärkesregistreringen.

 

Advokat Andrée företrädde arvingarna efter Bertil Almqvist, samt Stiftelsen Beredskapsmuseet, i tvisten gällande upphovsrätten och varumärkesregistreringen av Bertilas verk En Svensk Tiger under åren 1999-2008.

 

Svea hovrätt beslutade genom dom i mål T 9659-05 att upphäva Försvarsmaktens varumärkesregistrering.

 

Döttrarna och Stiftelsen Beredskapsmuseet erhöll något år efter tvistens avslut i hovrätten ekonomisk ersättning från Försvarsmakten för dess 30-åriga användning av verket.

bottom of page