top of page

Information om Andrée Advokatbyrå AB:s allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för alla privata och affärsjuridiska uppdrag som Andrée Advokatbyrå AB

(”Advokatbyrån”) tillhandahåller sina klienter.*

Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller också för alla uppdrag

som utförs av Advokatbyrån.

 

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras. Den senaste versionen står att finna på 

www.advokatandree.se

 

UPPDRAGET

Uppdragets omfattning beslutas i varje enskilt fall efter överenskommelse mellan Advokatbyrån och

klienten och baserar sig enbart på de omständigheter och instruktioner som presenterats för

Advokatbyrån.

Uppdragsavtalet gäller mellan Advokatbyrån och klienten.

Alla frågeställningar hänförliga till det ursprungliga uppdraget ska anses vara ett enda uppdrag även

om det innefattar flera fysiska eller juridiska personer, olika rättsområden eller om skilda fakturor

ställs ut.

Advokatbyrån lämnar endast rådgivning avseende svensk lag och rådgivningen omfattar därmed inte

lagen i någon annan jurisdiktion.

SEKRETESS OCH INFORMATION

Anställda på Advokatbyrån är underkastade tystnadsplikt enligt rättegångsbalken och Sveriges

advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Information som är offentlig eller annars

allmänt tillgänglig omfattas inte av tystnadsplikten.

Enligt lag är dock Advokatbyrån skyldig att lämna ut uppgifter med anledning av utredning om vissa

typer av brott, samt att lämna uppgift om momsregistreringsnummer till skatteverket.

ARVODE OCH FAKTURERING

Advokatbyråns arvode baseras, om inget annat avtalats, på nedlagd tid, eventuell brådska i ärendet,

sakkunskap och uppdragets värde. Därtill kan kostnader för resor, logi och andra utgifter tillkomma

utöver arvodet. Alla belopp anges exklusive mervärdesskatt.

Advokatbyrån förbehåller sig rätten att begära förskott eller ställa ut à conto-faktura.

Advokatbyrån tillämpar månatlig fakturering med trettio dagars betalningsvillkor. Därefter debiteras

dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Om klienten har rätt till ersättning ur försäkring/rättsskydd så har klienten ändå ansvar för att

Advokatbyråns fakturor betalas med de belopp och i den takt de faktureras och förfaller till

betalning.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Advokatbyråns ansvar för skada som klienten vållas till följd av fel eller försummelse från

Advokatbyråns sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp om tre (3) miljoner SEK.

Advokatbyråns ansvar ska dock reduceras med sådana belopp som kan utfås enligt någon av

klientens försäkringar eller enligt avtal.

Advokatbyrån ansvarar inte för utebliven produktion, vinst eller annan indirekt skada, förlust,

följdskada eller följdförlust.

Advokatbyrån har inte heller något ansvar gentemot tredje man eller för skada som uppkommit till

följd av omständigheter utanför Advokatbyråns kontroll.

Advokatbyråns ansvar omfattar inte heller utomstående rådgivare och fackmän som anlitats inom

ramen för uppdraget.

Skulle Advokatbyrån, på grund av omständighet som beror på klienten eller på grund av skyldighet

enligt lag eller god advokatsed, behöva avbryta utförandet av ett uppdrag, så ska Advokatbyrån inte

ha något ansvar för eventuell skada i samband med detta.

KLAGOMÅL

Klagomål eller krav som är hänförligt till något uppdrag som utförts av Advokatbyrån ska framställas

så snart som ni blivit medveten om de omständigheter som kravet grundas på. Krav ska framställas

senast tolv månader efter Advokatbyråns senaste faktura i uppdraget.

TVIST

Tvist i anledning av ett uppdrag som Advokatbyrån utfört eller i anledning av dessa villkor ska slutligt

avgöras av domstol.

Advokatbyrån har dock rätt att väcka talan mot klienten avseende förfallna fordringar vid domstol,

eller vidta annan inkassoåtgärd.

ÖVRIGT

Reglerna om god advokatsed innefattar undantag avseende advokats tystnadsplikt för bland annat

indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift som annars

omfattas av sekretess blir offentlig.

Genom att anlita Advokatbyrån accepterar ni Advokatbyråns allmänna villkor såsom de angivits ovan.

______________________

(*Dessa villkor är därmed inte tillämpliga på Advokatbyråns uppdrag som offentlig försvarare,

målsägandebiträde, offentligt biträde eller god man. Advokatsamfundets regler avseende sekretess

och lojalitet m.m. är dock tillämpliga även i dessa fall.)

bottom of page