Advokat Marie Andrée

Advokat Marie Andrée examinerades som jur. kand. från Lunds Universitet år 2007. Efter avlagd juristexamen antogs hon som förvaltningsrättsnotarie för att därefter tjänstgöra som biträdande jurist vid advokatbyrå. 

Advokat Andrée arbetar gärna med ekonomisk juridik, både för privatpersoner och företag. Inom området åtar hon sig uppdrag såsom ombud i tvister mellan företag, avtal mellan näringsidkare och kund mm. Hon åtar sig uppdrag inom ekonomisk brottslighet, som exempelvis offentlig försvarare för den som misstänks för bokföringsbrott, skattebrott etc. Advokat Andrée har många års erfarenhet av att hantera och hjälpa företag som landat i ofrivilliga situationer som kräver juridisk hjälp snabbt och effektivt. 

 

Advokat Andrée har särskild erfarenhet av upphovsrätt och varumärkesrätt. Hon har bl.a. företrätt Stiftelsen Beredskapsmuseet i tvist gällande rättigheterna till det skyddade verket En Svensk Tiger under åren 1999 - 2008. Rättstvisten har på grund av dess egenart refererats i statliga utredningar (exempelvis SOU 2010:24) och varit föremål för examensarbeten och allmänna upphovsrättsliga diskussioner.

Marie Andrées examensarbete "En Svensk Tiger - en studie av upphovsrättslig ensamrätt i kollision med varumärkesrättslig ensamrätt" belönades med stipendium från Tore Landahls stiftelse såsom utmärkt examensarbete år 2007. Klicka på pdf:en om du vill läsa examensarbetet. 

© 2019 Andree Advokatbyrå. 

  • Instagram Social Ikon
  • Andrée Advokatbyrå Facebooksida
  • LinkedIn